BRANNSTASJONER I NORGE

Brannvesenet drives av landets 430 kommuner. Brannvesenet er en kommunal virksomhet. Kommunene har ansvaret for at det er etablert brannvesen i samsvar med krav i brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

Brannvesenet er et kommunalt ansvar og kan være felles for flere kommuner, interkommunal løsning. Det er cirka 12 500 branntjenestemenn fordelt på 335 brannvesen i Norge, av disse er 3 500 heltidsansatte i kommunene, disse har brannvernarbeid som sitt hovedyrke. 9 000 er deltidsansatte i kommunene, disse har et hovedyrke og er brannmannskaper på deltid.

Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne liv, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker.